क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७० प्रतिवेदन तथा किताबहरू २०२१-०२-२४ डाउनलोड
2. Demand and supply situation of tomato in Nepal प्रतिवेदन तथा किताबहरू २०२१-०२-२४ डाउनलोड
3. Contact persons for the insurance companies प्रतिवेदन तथा किताबहरू २०२१-०२-१७ डाउनलोड
4. Production cost and marketing of rainbow trout in Nepal 2072/73 प्रतिवेदन तथा किताबहरू २०२१-०२-१७ डाउनलोड
5. Production cost and marketing of pulses, oilseeds, spices and commercial crops 2072/73 प्रतिवेदन तथा किताबहरू २०२१-०२-१७ डाउनलोड
6. Production cost and marketing of cereal, cash, vegetable and industrial crops of Nepal प्रतिवेदन तथा किताबहरू २०२१-०२-१७ डाउनलोड
7. Production cost and gross profit from fruit farming in Nepal प्रतिवेदन तथा किताबहरू २०२१-०२-१७ डाउनलोड
8. Statistical information on Nepalese agriculture 2075/76 प्रतिवेदन तथा किताबहरू २०२०-१०-०६ डाउनलोड
9. Annual progress and budget book (FY 2075/76) प्रतिवेदन तथा किताबहरू २०२०-०८-०९ डाउनलोड
10. अमेरिकन फौजी कीराको पहिचान, क्षति र यसको व्यवस्थापन प्रतिवेदन तथा किताबहरू २०२०-०१-०७ डाउनलोड
11. Israeli farmers study report प्रतिवेदन तथा किताबहरू २०१९-१०-०२ डाउनलोड
12. Agriculture Insurance Booklet (FY 2075/76) प्रतिवेदन तथा किताबहरू २०१९-१०-०२ डाउनलोड
13. स्ट्रबेरीको पोष्ट हार्भेष्ट क्षति विश्‍लेषण तथा भण्डारण सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदन प्रतिवेदन तथा किताबहरू २०१९-०८-२६ डाउनलोड
14. च्याउको पोष्ट हार्भेष्ट क्षति विश्‍लेषण तथा भण्डारण सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदन प्रतिवेदन तथा किताबहरू २०१९-०८-२६ डाउनलोड
15. A Brief Introduction to Department of Agriculture प्रतिवेदन तथा किताबहरू २०१९-०६-१५ डाउनलोड
16. Proactive Disclosure of public information: Magh-Chaitra, 2075 प्रतिवेदन तथा किताबहरू २०१९-०५-२६ डाउनलोड
17. Proactive Disclosure of public information: Kartik-Poush, 2075 प्रतिवेदन तथा किताबहरू २०१९-०१-१५ डाउनलोड
18. Joint monitoring report_Final_RISMFP_RJKIP प्रतिवेदन तथा किताबहरू २०१९-०२-०७ डाउनलोड
19. Final Report Inter Provincial Dependency on Agriculture प्रतिवेदन तथा किताबहरू २०१९-०१-३० डाउनलोड
20. Final Report of CAESC प्रतिवेदन तथा किताबहरू २०१९-०१-३० डाउनलोड
21. Travel Report - Kavre प्रतिवेदन तथा किताबहरू डाउनलोड
22. Progress Report 2072-73 प्रतिवेदन तथा किताबहरू २०१८-११-२२ डाउनलोड
23. Annual Book-2070/71 प्रतिवेदन तथा किताबहरू २०१८-११-२२ डाउनलोड
24. ADS Final प्रतिवेदन तथा किताबहरू डाउनलोड
25. PDNA Summary प्रतिवेदन तथा किताबहरू डाउनलोड

सम्पर्क विवरण

कृषि विभाग

हरिहरभवन, ललितपुर, नेपाल

सम्पर्क नं. : +९७७-१-५५२१३५६, ५५२४२२९, ५५२४२२६

अडियो सूचना : १६१८-०१-५५२१३५६

ईमेल: info@doanepal.gov.np
doa.agri2014@gmail.com

वेव : www.doanepal.gov.np

वेवसाइट हेरिएको

हाम्रो नक्सा

   फेसबुक

Department of Nepal's Office