Published Date : 2020-06-21 (Modified Date : 2020-10-06)

नागरिक वडापत्र (Citizen Charter)

क्र.सं.

प्रदान गरिने सेवा तथा सुविधाहरुको विवरण

पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजात तथा प्रमाणपत्रहरु

सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय तथा अवधि

लाग्ने दस्तुर तथा शुल्क

शाखा

जिम्मेवार कर्मचारी

गुनासो सुन्ने अधिकारी

कैफियत

प्रशासनिक जानकारी एवं सेवा प्रवाह

 

 

 

 

 

 

 

१.१

पदपूर्ती व्यवस्था

रिक्त पद भएको प्रमाणीत कागजातहरु

लोक सेवा आयोगको क्यालेण्डर अनुसार

निःशुल्क

प्रशासन शाखा

सम्बन्धित अधिकृत

उ.म.नि(व्यवस्थापन)

 

१.२

सरुवा

निर्धारीत दरखास्त फारम

नि.से.नि. अनुसार

निःशुल्क

प्रशासन शाखा

सम्बन्धित अधिकृत

उ.म.नि(व्यवस्थापन)

 

१.३

असाधारण/अध्ययन बिदा

निर्धारीत दरखास्त फारम

दरखास्त दिएको ३ दिन भित्र

निःशुल्क

प्रशासन शाखा

सम्बन्धित अधिकृत

उ.म.नि(व्यवस्थापन)

 

१.४

विभागीय/ उजुरीको कारवाही

 सम्बन्धित कार्यालयको आधिकारीक पत्र/ निवेदन

दरखास्त दिएको ३ दिन भित्र

निःशुल्क

प्रशासन शाखा

सम्बन्धित अधिकृत

उ.म.नि(व्यवस्थापन)

 

१.५

सेवारत कर्मचारीको औषधि उपचार खर्च

कार्यालयको सिफारीस, व्यक्तिको निवेदन, भर्ना भएको र डीस्चार्ज भएको अस्पतालको पत्र, प्रेस्कृप्सन तथा सक्‍कल बिल भरपाई, निजामती किताबखानाको पत्र

दरखास्त दिएको ३ दिन भित्र

निःशुल्क

प्रशासन शाखा

लेखा अधिकृत

उ.म.नि(व्यवस्थापन)

 

१.६

व्यक्ती तथा संस्थाको सेवा र कार्यको भुक्तानी

बिल भरपाई लगायतका सक्‍कल कागजातहरु

दरखास्त दिएको ३ दिन भित्र

निःशुल्क

प्रशासन शाखा

लेखा अधिकृत

उ.म.नि(व्यवस्थापन)

 

योजना, अनुगमन तथा जनशक्ती सम्बन्धि

 

 

 

 

 

 

 

२.१

बार्षिक योजना तर्जुमा/ कार्यक्रम तथा बजेट संसोधन

राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको फर्मेट अनुसार

रा.यो.आ. को क्यालेन्डर अनुसार

निःशुल्क

योजना, कार्यक्रम तथा अनुगमन शाखा

वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ

उ.म.नि(योजना, अनुगमन)

 

२.२

जनशक्ति सम्बन्धि कार्य(विवरण अद्यावधिक, अध्ययन तालीम र गोष्ठीका लागी उम्मेदवार मनोनयन गरी स्विकृतीका लागी कारवाही गर्ने)

कृषि विभागको निर्धारीत फर्मेट

आवश्यकता अनुसार

निःशुल्क

योजना, कार्यक्रम तथा अनुगमन शाखा

सम्बन्धित अधिकृत

उ.म.नि(योजना, अनुगमन)

 

२.३

प्रतिवेदन तयारी/प्रकाशन/समिक्षा/मासिक बैठक सञ्‍चालन

राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको फर्मेट अनुसार

रा.यो.आ. को क्यालेन्डर अनुसार

निःशुल्क

योजना, कार्यक्रम तथा अनुगमन शाखा

वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ

उ.म.नि(योजना, अनुगमन)

 

विषयगत तथा विशिष्टिकृत सेवाहरु

 

 

 

 

 

 

 

३.१

प्रविधि विस्तार तथा समन्वय सम्बन्धि

 

सोही दिन

निःशुल्क

प्रविधि विस्तार शाखा

शाखा प्रमुख

उ.म.नि(प्रविधि तथा समन्वय)

 

३.२

कृषि ईञ्‍जिनियरीङ्ग तथा पोष्ट हार्भेष्ट सम्बन्धि

 

सोही दिन

निःशुल्क

कृषि ईञ्‍जिनियरीङ्ग तथा पोष्ट हार्भेष्ट शाखा

शाखा प्रमुख

उ.म.नि(प्रविधि तथा समन्वय)

 

३.३

कृषि उत्पादन सामाग्री व्यवस्थापन सेवा सम्बन्धि

 

सोही दिन

निःशुल्क

कृषि उत्पादन सामाग्री व्यवस्थापन शाखा

शाखा प्रमुख

उ.म.नि(प्रविधि तथा समन्वय)

 

३.४

बाली संरक्षण सेवा सम्बन्धि

 

सोही दिन

निःशुल्क

बाली संरक्षण शाखा

शाखा प्रमुख

उ.म.नि(प्रविधि तथा समन्वय)

 

३.५

बाली विकास सेवा सम्बन्धि

 

सोही दिन

निःशुल्क

बाली विकास शाखा

शाखा प्रमुख

उ.म.नि(कृषि उत्पादकत्व)

 

३.६

व्यवसायिक कीट विकास सेवा सम्बन्धि

 

सोही दिन

निःशुल्क

व्यवसायिक कीट विकास शाखा

शाखा प्रमुख

उ.म.नि(कृषि उत्पादकत्व)

 

३.७

माटो व्यवस्थापन सेवा सम्बन्धि

 

सोही दिन

निःशुल्क

माटो व्यवस्थापन शाखा

शाखा प्रमुख

उ.म.नि(कृषि उत्पादकत्व)

 

३.८

बजार विकास सेवा सम्बन्धि

 

सोही दिन

निःशुल्क

बजार विकास, आर्थिक विश्लेषण तथा तथ्याङ्क शाखा

शाखा प्रमुख

उ.म.नि(कृषि उत्पादकत्व)

 

३.९

कृषि विभाग मातहत आयोजनाहरुको जानकारी

 

सोही दिन

निःशुल्क

केन्द्रिय आयोजना व्यवस्थापन ईकाई

सम्बन्धित अधिकृत

उ.म.नि(केन्द्रिय आयोजना व्यवस्थापन ईकाई)

 

अन्य सेवाहरु

 

 

 

 

 

 

 

७.५

बाली विमा सम्बन्धि जानकारी

 

सोही दिन

निःशुल्क

कृषि उत्पादन सामाग्री व्यवस्थापन शाखा

शाखा प्रमुख

उ.म.नि(प्रविधि तथा समन्वय)

 

८.५

प्राङ्गारीक कृषि सम्बन्धि जानकारी

 

सोही दिन

निःशुल्क

बागवानी विकास शाखा

शाखा प्रमुख

उ.म.नि(कृषि उत्पादकत्व)

 

९.५

कृषि सम्बन्धि तथ्याङ्क

कृषि विभागको निर्धारीत फर्मेट

दरखास्त दिएको ३ दिन वा तोकिएको समय भित्र

निःशुल्क

बजार विकास, आर्थिक विश्लेषण तथा तथ्याङ्क शाखा

शाखा प्रमुख

उ.म.नि(कृषि उत्पादकत्व)

 

 

Contact Info

Department of Agriculture

Hariharbhawan, Lalitpur, Nepal

Phone : +977-1-5521356, 5524229, 5524226

Audio Notice Board: 1618-01-5521356

Email: info@doanepal.gov.np
doa.agri2014@gmail.com

WEB : www.doanepal.gov.np

Site Visited

site visit

We Are Here