Published Date : 2019-08-04 (Modified Date : 2019-08-09)

क्र.सं

पद

श्रेणी

सेवा

समूह

दरवन्दी

कैफियत

 
 

महानिर्देशक

रा.प.प्रथम

नेपाल कृषि

समूहिकृत नहुने

1

 

 

उपमहानिर्देशक

रा.प.प्रथम

नेपाल कृषि

समूहिकृत नहुने

4

 

 

3

उपसचिव

रा.प.द्वितिय

नेपाल प्रशासन

प्रशासन

1

 

 

4

उपसचिव लेखा

रा.प.द्वितिय

नेपाल प्रशासन

प्रशासन

0

 

 

5

बरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ

रा.प.द्वितिय

नेपाल कृषि

एगृ.इको एण्ड मार्केटिङ्ग

3

 

 

6

बरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत

रा.प.द्वितिय

नेपाल कृषि

कृषि प्रसार

3

 

 

7

बरिष्ठ वागवानी विकास अधिकृत

रा.प.द्वितिय

नेपाल कृषि

वागवानी

1

 

 

8

बरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत

रा.प.द्वितिय

नेपाल कृषि

बाली संरक्षण

2

 

 

9

बरिष्ठ बाली विकास अधिकृत

रा.प.द्वितिय

नेपाल कृषि

बाली विकास

1

   

10

बरिष्ठ माटो विज्ञ

रा.प.द्वितिय

नेपाल कृषि

स्वायल साइन्स

1

   

11

बरिष्ठ कृषि इन्जिनियर

रा.प.द्वितिय

नेपाल कृषि

एगृ इन्जि

1

   

12

शाखा अधिकृत

रा.प.तृतिय

नेपाल प्रशासन

प्रशासन

1

 

 

१3

लेखा अधिकृत

रा.प.तृतिय

नेपाल प्रशासन

लेखा

1

 

 

१4

कानून अधिकृत

रा.प.तृतिय

नेपाल न्याय

कानून

0

 

 

१5

कृषि अर्थ विज्ञ

रा.प.तृतिय

नेपाल कृषि

एगृ.इको एण्ड मार्केटिङ्ग

3

 

 

१6

कृषि बजार विज्ञ

रा.प.तृतिय

नेपाल कृषि

एगृ.इको एण्ड मार्केटिङ्ग

1

   

१7

कृषि प्रसार अधिकृत

रा.प.तृतिय

नेपाल कृषि

कृषि प्रसार

4

 

 

१8

बाली विकास अधिकृत

रा.प.तृतिय

नेपाल कृषि

बाली विकास

4

 

 

19

वागवानी विकास अधिकृत

रा.प.तृतिय

नेपाल कृषि

वागवानी

4

 

 

20

बाली संरक्षण अधिकृत

रा.प.तृतिय

नेपाल कृषि

वागवानी

3

   

21

माटो विज्ञ

रा.प.तृतिय

नेपाल कृषि

स्वायल साइन्स

1

   

22

कृषि इन्जिनिरयर

रा.प.तृतिय

नेपाल कृषि

इन्जिनिरयर

1

   

23

तथ्याङ्क अधिकृत

रा.प.तृतिय

नेपाल कृषि

आ.यो.

1

 

 

24

प्राविधिक सहायक

रा.प.अनं.प्रथम

नेपाल कृषि

एगृ.इको एण्ड मार्केटिङ्ग

2

 

 

२5

प्राविधिक सहायक

रा.प.अनं.प्रथम

नेपाल कृषि

कृषि प्रसार

2

 

 

२6

प्राविधिक सहायक

रा.प.अनं.प्रथम

नेपाल कृषि

वागवानी

1

 

 

27

सव इन्जिनियर

रा.प.अनं.प्रथम

नेपाल कृषि

इन्जिनियर

1

   

२8

नायब सुब्बा

 रा.प.अनं.प्रथम

नेपाल प्रशासन

सा. प्रशासन

3

 

 

29

लेखापाल

रा.प.अनं.प्रथम

नेपाल प्रशासन

लेखा

1

 

 

30

कम्प्युटर अपरेटर

रा.प.अनं.प्रथम

विविध

…………….

0

 

 

31

टा.ना.सु.

रा.प.अनं.प्रथम

नेपाल प्रशासन

सा. प्रशासन

0

 

 

32

खरिदार

रा.प.अनं.द्वितिय

नेपाल प्रशासन

सामान्य प्रशासन

2

 

 

33

हलुका सवारी चालक

विहिन

इन्जिनियरिङ्ग

मेकानिकल

6

 

 

३4

कार्यालय सहयोगी

विहिन

नेपाल प्रशासन

सा. प्रशासन

7

 

 

 

जम्मा

 

 

 

67

   
 

 

Contact Info

Department of Agriculture

Hariharbhawan, Lalitpur, Nepal

Phone : +977-1-5521356, 5524229, 5524226

Audio Notice Board: 1618-01-5521356

Email: info@doanepal.gov.np
doa.agri2014@gmail.com

WEB : www.doanepal.gov.np

Site Visited

site visit

We Are Here